• inside_pic_01.jpg
  • inside_pic_02.jpg
  • inside_pic_03.jpg
  • inside_pic_04.jpg

 

POPULUS

Populus – Λεύκη - Λεύκα

Έχει προέλευση από την Κεντρική και Νότια Ευρώπη, την Κεντρική Ασία, τη Βόρεια Αφρική. Είναι μεγάλο φυλλοβόλο δέντρο, με κοντό κορμό και φύλλωμα, ταχέως αναπτυσσόμενο, φθάνοντας 30-40 μέτρα σε ύψος, με λευκό ομαλό φλοιό. Τα φύλλα είναι σκούρα πράσινα στην κορυφή με λευκό χνούδι κάτω, κίτρινα το φθινόπωρο. Προτιμά εδάφη κρύα, βαθιά και διαπερατά, αλλά δεν έχει ιδιαίτερες απαιτήσεις. Επίσης, είναι κατάλληλο δέντρο και για ξηρά εδάφη. Ως ένα ενιαίο φυτό χρησιμοποιείται κατά ομάδες, σε λεωφόρους. Ιδανικό ως ανεμοφράκτης σε παράκτιες περιοχές. Στις αστικές περιοχές πρασίνου για τους δρόμους και χώρους στάθμευσης. Για την επικάλυψη σε πλαγιές και όχθες ποταμών. Κατάλληλο για αναδάσωση σε ακαλλιέργητες εκτάσεις. Καλλιεργείται για την παραγωγή ξυλείας.

Στα φυτώριά μας υπάρχουν εκατοντάδες δέντρα Λεύκας Δελτοειδής και Λεύκας Αργυρόφυλλης με περίμετρο κορμού από 40,00 εκατοστά έως 90,00 εκατοστά.

 

Populus
It originates from Central and Southern Europe, Central Asia, North Africa. It is large deciduous tree with a short trunk and foliage, fast-growing, reaching 30-40 meters in height, with white smooth bark. The leaves are dark green on top with white fluff down, yellow in autumn. It prefers soils cold deep and permeable, but has no special requirements. Also suitable tree and dry soils. As a single plant is used in groups, in malls. Ideal as a windbreak in coastal areas. In urban green areas for roads and parking lots. For coating on slopes and riverbanks. Suitable for forestation in uncultivated areas. Grown for timber.

In our nurseries are hundreds of trees and Poplar Poplar deltoid Argyrofyllis with trunk circumference of 40.00 cm to 90.00 cm.