• inside_pic_01.jpg
  • inside_pic_02.jpg
  • inside_pic_03.jpg
  • inside_pic_04.jpg

 

pic google

Σκοπός της εταιρείας ΦΥΤΩΡΙΑ ΔΕΛΤΑ - DELTA TREES ΕΠΕ είναι η διαρκής προώθηση πρωτοποριακών υπηρεσιών και ολοκληρωμένων λύσεων στην αστική και περιαστική αγορά των φυτών, καθώς και η δημιουργία νέων επιχειρηματικών πεδίων δράσης που αφορούν την οργανωτική δομή του κλάδου παραγωγής και διάθεσης, με φυτά και δέντρα μεγάλης ανάπτυξης. Τα θεμέλια που στηρίζουν την επιχείρηση είναι η εκτεταμένη εμπειρία και τεχνογνωσία σε καινοτόμες έρευνες και λύσεις, στην ανάπτυξη τη βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων και τον εξορθολογισμό των διαδικασιών διάθεσης των φυτών.

Αποστολή της εταιρείας είναι η πλήρης ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών της. Η εταιρεία ΦΥΤΑ-ΦΥΤΩΡΙΑ ΔΕΛΤΑ - DELTA TREES ΕΠΕ, τηρεί απαρέγκλιτα τα χρονικά και οικονομικά περιθώρια στην προμήθεια καθώς και στην εκτέλεση των έργων που αναλαμβάνει, ενώ διατηρεί σε υψηλά επίπεδα τα ποιοτικά standards που η ίδια θέτει.
Προμηθεύουμε ή σχεδιάζουμε με τους συνεργάτες μας για το περιβάλλον σας, λύσεις υψηλής αισθητικής, ποιότητας φυτών, άρτιας λειτουργικής εφαρμογής και εγγυόμαστε ένα τέλειο αποτέλεσμα.
Προσφέρουμε λύσεις που βελτιώνουν σημαντικά την δαπάνη και τη σχέση κόστους-αποτελέσματος.

Χρόνια συνεχούς δημιουργίας

1996 smΤο 1996 η εταιρεία ξεκίνησε τις παραγωγικές δραστηριότητες της με την καλλιέργεια φοινικοειδών στο Βασιλόπουλο Αστακού Αιτ/νίας.
Το 2003 επεκτείνεται στην παραγωγή καλλωπιστικών δέντρων ιδιαίτερα μεγάλης ανάπτυξης όπως μουριές, πλατάνια, ιτιές, προύνους, λεύκες, αριές, ελιές, χαρουπιές, κουτσουπιές, δάφνες, σφενδάμια και άλλα καλλωπιστικά, στην ευρύτερη περιοχή Λεσινίου Αιτ/νίας.
Το 2006 επεκτείνεται στην παραγωγή φοινικοειδών όπως φοίνικας κανάριος, πιτσάρδια ή ουασιγκτόνια, χαμαίρωπας χούμιλις ή χαμαίρωπας εξέλσα, δράκαινα ιντίβιζα, εκ νέου στην περιοχή Λεσινίου Αιτ/νίας.
Το 2008 εκτός της παραγωγικής και εμπορικής δραστηριότητας και των συνεργασιών με μεγάλους οίκους του εξωτερικού, επενδύει στην μεταμόσχευση αιωνόβιων ακόμη και χιλιόχρονων σπανίων δένδρων ελιάς. Η περικοπή η μεταμόσχευση η εκφόρτωση και η μεταφορά των δένδρων αυτών, απαιτούν συγκεκριμένες τεχνικές πού προϋποθέτουν υψηλή τεχνογνωσία και μεγάλη εμπειρία.

pic etaireia 1Σήμερα, η εταιρεία ΦΥΤΑ-ΦΥΤΩΡΙΑ ΔΕΛΤΑ - DELTA TREES ΕΠΕ αυξάνει την παραγωγική και επιχειρηματική της δράση με την δημιουργία και λειτουργία εκθεσιακών - αποθηκευτικών χώρων, στην περιοχή Αφιδνών και συγκεκριμένα κοντά στα διόδια Αφιδνών (Κιούρκα) στην Παλαιά Εθνική οδό Αθηνών Λαμίας (28o χιλ. Ε.Ο. Αθηνών Λαμίας), στοχεύοντας να προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε: αρχιτέκτονες τοπίου, κατασκευαστές πρασίνου, γεωπόνους, κηπουρούς, ιδιώτες, δημόσιο, λύσεις οι οποίες θα διακρίνονται για τις χαμηλές τιμές, την ποιότητα, την ταχύτητα εξυπηρέτησης και την υψηλή αισθητική τους.

 

 

The company NURSERIES DELTA - DELTA TREES LTD is the continuous promotion of innovative services and integrated solutions to urban and suburban market of plants, and the creation of new business fields of action concerning the organizational structure of production and distribution industry with large plants and trees development. The foundation supporting the company is the extensive experience and expertise in innovative research and solutions, to develop improved product quality and streamline plant disposal procedures.

Mission of the company is the complete satisfaction of its customers. The company NURSERIES PLANTS-DELTA - DELTA TREES LTD complies strictly with the time and cost margins in the procurement and the execution of its projects, while maintaining high quality standards which it sets.
Supply or plan with our partners for your environment, aesthetic solutions, quality plants, impeccable functional application and guarantee a perfect result.
We offer solutions that significantly improve the cost and cost-effectiveness.

Years of continuous creation
In 1996 the company started its production activities in the cultivation of palm trees at Vasilopoulo/Aitoloakarnanias.
In 2003 extends the production of ornamental trees particularly high growth as mulberry trees, willows, prounous, poplars, oaks, olive trees, carob trees, koutsoupies, laurels, maples and other plants, in the region Lesini area.
In 2006 expands production as palm palm Canarian, pitsardia or ouasigktonia, chamairopas choumilis or chamairopas exelsa, ogress intiviza again in Lesini area Req / ment.
In 2008, out of production and commercial activity and partnerships with large foreign firms, invest in transplant centenarians even chiliochronon rare olive trees. The cut transplantation unloading and transport of these trees require specific techniques which require high expertise and great experience.

Today, the company PLANTS-NURSERIES DELTA - DELTA TREES Ltd. increases its production and business activities through the creation and operation of exhibition - warehouses in Afidnes area and specifically near Afidnes toll (Kiourka) in the Old National Road Athens-Lamia (28o Km National Road Athens-Lamia), aiming to offer integrated solutions to: landscape architects, green manufacturers, agriculturists, gardeners, private, public, solutions that are distinguished by low prices, quality, speed of service and aesthetics.